تبلیغات
BAT-MAN - قالب بتمن برای وبلاگ
THE Night Knight
1.قالب برای بلاگفا:


 <head>
<!-- This Template is designed by the use of Online Template Builder: http://www.hamed-bd.com/template-builder -->
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<META content="????? <-BlogTitle->. ???? ??? ????? ???? ??????? ?????? ????? ??? ???" name="description" />
<META content="" name=keywords />
<title><-BlogTitle-></title>
<style>

body {
    background:url(http://) center no-repeat fixed #000000;
    font: 9pt tahoma;
}
.titlediv {
    background:url(http://www.esnips.com/nsdoc/2d5d04bc-5488-44f6-82ec-5f9d0ea2758f) center no-repeat;
    direction:rtl; width:760px; height:160px; clear:both;
}
.title {
    position: relative; top: 45%; font-family:Times New Roman; font-size:20pt; color:#FFFFFF; font-weight:bold;
}
.side {
    direction:rtl; float:right; width:180px; padding:3px; height:100%;
}
.sidetitles {
width:100%; margin-top:30px; padding:2px; font-family:Tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#FFFFFF;

    border-bottom:0px;}
.sidebody {
    width:100%; font-family:tahoma; font-size:9pt; padding:5px;
    color:white;background-color:#000000;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;
}
.main {
direction:rtl; width:520px;
float:left;
}
.maintitle {
    width:100%; margin-top:50px; padding:3px;  display:table;
    border-bottom:0px;FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(gradienttype=0,startColorstr=#282626, endColorstr=#FFCC00); background-color:#FFCC00;}
.posttitle {
float:right; font-family:Tahoma; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#FFFFFF; display:table; float:right;
}
.postdate {
float:left; font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:#FFFFFF;
}
.mainbody {
    width:100%;
        font-family:tahoma; font-size:10pt; color:white; text-align:justify;
    padding:5px; padding-top:10px; line-height:150%;
    background-color:#000000;    filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;}
.commentlink {
font-family:Times New Roman; font-size:12pt; color:blue; font-weight:bold; text-decoration:none;
}
.commentlink:hover {
color:#004CAD; text-decoration:underline;
}
.PostFooter {
font-family:Tahoma; font-size:8pt; color:green; text-decoration:none;
}
.links {
    font-family:Tahoma; font-size:10pt;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: none;

}

.parseek_link {
    font-family:Tahoma; font-size:10pt;
    color: #FFFFFF;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: none;
}

.links:hover {
    color: #004CAD;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: Underline;
}

parseek_link:hover {
    color: #004CAD;
    font-weight: none;
    font-style: none;
    text-decoration: Underline;
}
</style>

    <script language ="javascript">
    function GetBC(lngPostid)
    {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
    for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
    {
    if (BlogComments[i]==lngPostid)
    intCount=BlogComments[i+1] ;
    }
    }  catch( e) {
    }
    if ( intCount==-1)  strResult="????? ?????";
    if ( intCount==0)  strResult="??? ?????";
    if ( intCount==1)  strResult="?? ???";
    if ( intCount>1)  strResult=intCount + " ???" ;
    strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
    strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" class=\"commentlink\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
    document.write ( strResult ) ;
    }
    function OpenLD()
    {
    window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
    return true;
    }
    </script><script>function mo_save () {window.document.execCommand('SaveAs')}</script>
</head><body onload="window.name='<-BlogUrl->'">

<div style="width:100%; height:100%; text-align:center; font-family:Tahoma; font-size:8pt;">
<center>
    <div style="width:760px; height:100%;">
        <div class="titlediv">
            <div class="title">
                <-BlogTitle->                <br><font size="2" face="tahoma"><-BlogDescription-></font>
            </div>
        </div>
        <div class="side">
        
            <div class="sidetitles gradient">
            <-BlogTitle->            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <a href="<-BlogUrl->" class="links">????</a> |
            <a href="<-BlogArchiveLink->" class="links">?????</a> |
            <a href="mailto:<-BlogEmail->" class="links">?????</a><br><br>
            
    <BlogProfile>
        <BlogPhoto>
            <img src="<-BlogPhotoLink->">
        </BlogPhoto>
        <br><-BlogAbout->
    </BlogProfile>
<br>

            
            
            </div>


            
            
            <div class="sidetitles gradient">
            ????? ??? ?????
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <BlogArchive><a href="<-ArchiveLink->" class="links"><-ArchiveTitle-></a><br></BlogArchive>            </div>
            
            <div class="sidetitles gradient">
            ????????
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <BlogLinks><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinks>            </div>

            
<div class="sidetitles gradient">
??????? ??????
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogLinkDump><a href="<-LinkUrl->" class="links" target="_blank" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a><br></BlogLinkDump>
</div>

            
<div class="sidetitles gradient">
???? ???? ??????
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogCategoriesBlock><BlogCategories><a href="<-CategoryLink->" class="links" target="_blank"><-CategoryName-></a><br></BlogCategories></BlogCategoriesBlock>
</div>


            
            
            
                        <div class="sidetitles gradient">
            ????????
            </div>
            <div class="sidebody alpha">
            <a href="http://www.hamed-bd.com/template-builder/" target="_blank"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/logo.gif" width="88" height="39" title="???? ??? ??????"  style="border:1px dashed darkblue;"></a>
            <br>
            <span style="font-size:7pt;;">???? ??? ????? ?? ??????? ?? ??????? ?????? ????? ??? ???.</span>
            <br><br>
            <span style="font-family:Courier New;">Powered by<br>
            <a href="http://Blogfa.com" class="links" target="_blank">Blogfa.com</a><br>
            <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Online Template Builder</a>
            </span>
            </div>
            
        </div>
        <div class="main">

        <BLOGFA>            <a name="<-PostId->"></a>            <div class="maintitle gradient">
                <div class="posttitle">
                <-PostTitle->                </div>
                <div class="postdate">
                <-PostDate->                </div>
            </div>
            <div class="mainbody alpha">
            <-PostContent->            <br>[ <-PostCategory-> ]
            <br>+ <A class="PostFooter" href="<-PostLink->">????? ??? ?? ???? <-PostTime-> ???? <-PostAuthor-></A>
                <div style="width:100%; text-align:left;">
                <BlogComment>
    <span dir="rtl" >
        <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>
    </span>
</BlogComment>                </div>
            </div>
        </BLOGFA>

        </div>
    </div>
    <hr color="#999999" width="300px">
    ???? ??? ????? ?? ??????? ?? <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank" title="Online Template Builder">???? ??? ??????</a> ????? ??? ???<br>
    �2008 All rights reserved.<br><br>
    <a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">Build Your Own Template!</a>
</center>
</div>
</body>


2.قالب بلاگ اسکای:
 
<head>
<!-- this template is designed by the use of online template builder: http://www.hamed-bd.com/template-builder -->
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta content=" - Persian BAT-MAN Fans. - " name="description" />
<meta content="" name=keywords />
<title>Persian BAT-MAN Fans</title>
<style>

body {
background:url(http://www.esnips.com/imageable/large/700b6281-464e-43e1-9f0d-0cdb5eb23a47/?du=cb9a6e67-2db8-4719-8a84-9cdf2ce4c0b9&uu=5b958a28-6038-4eb9-9a4f-97fa875275f9&dt=1263032938000&fu=d9bcbf64-2895-414e-8a0d-37187a963ed1) center no-repeat #000000;
font: 9pt tahoma;
}
.titlediv {
border:2px solid #0000a9;background:url(http://www.esnips.com/nsdoc/2d5d04bc-5488-44f6-82ec-5f9d0ea2758f) center no-repeat;
direction:rtl; width:760px; height:160px; clear:both;
}
.title {
position: relative; top: 45%; font-family:times new roman; font-size:20pt; color:#0000a9; font-weight:bold;
}
.side {
direction:rtl; float:right; width:180px; padding:3px; height:100%;
}
.sidetitles {
width:100%; margin-top:30px; padding:2px; font-family:tahoma; font-size:8pt; font-weight:bold; color:#0000a9;

border:1px dotted #0000a9;border-bottom:0px;}
.sidebody {
width:100%; font-family:tahoma; font-size:9pt; padding:5px;
color:white;background-color:#000000;filter:progid:dximagetransform.microsoft.alpha(opacity=70); -moz-opacity:0.7; opacity:0.7;
}
.main {
direction:rtl; width:520px;
float:left;
}
.maintitle {
width:100%; margin-top:50px; padding:3px; display:table;
border:1px dotted #0000a9;border-bottom:0px;}
.posttitle {
float:right; font-family:tahoma; font-size:10pt; font-weight:bold; color:#0000a9; display:table; float:right;
}
.postdate {
float:left; font-family:tahoma; font-size:8pt; color:#0000a9;
}
.mainbody {
width:100%;
font-family:tahoma; font-size:10pt; color:white; text-align:justify;
padding:5px; padding-top:10px; line-height:150%;
background-color:#000000; }
.commentlink {
font-family:times new roman; font-size:12pt; color:blue; font-weight:bold; text-decoration:none;
}
.commentlink:hover {
color:#0020ff; text-decoration:underline;
}
.postfooter {
font-family:tahoma; font-size:8pt; color:green; text-decoration:none;
}
.links {
font-family:tahoma; font-size:10pt;
color: #ffffff;
font-weight: none;
font-style: none;
text-decoration: none;

}

.parseek_link {
font-family:tahoma; font-size:10pt;
color: #ffffff;
font-weight: none;
font-style: none;
text-decoration: none;
}

.links:hover {
color: #0020ff;
font-weight: none;
font-style: none;
text-decoration: none;
}

parseek_link:hover {
color: #0020ff;
font-weight: none;
font-style: none;
text-decoration: none;
}
</style>

<script>function mo_save () {window.document.execcommand('saveas')}</script>
</head>


<body onload="window.name='http://www.batman.blogsky.com'">

<div style="width:100%; height:100%; text-align:center; font-family:tahoma; font-size:8pt;">
<center>
<div style="width:760px; height:100%;">
<div class="titlediv">
<div class="title">
Persian BAT-MAN Fans <br><font size="2" face="tahoma"></font>
</div>
		</div>
<div class="side">

<div class="sidetitles gradient">
Persian BAT-MAN Fans </div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="http://www.batman.blogsky.com" class="links">-</a> |
<a href="#" class="links">?????</a> |
<a href="mailto:ایمیل شما" class="links">-</a><br><br>
			


<br></div>
<div class="sidetitles gradient">
-
</div>
<div class="sidebody alpha">
</div>

<div class="sidetitles gradient">
			--
</div>
<div class="sidebody alpha">
<BlogSky:LinkBox LinkBoxes><a href="<BlogSky:LinkBox URL />" class="links" target="_blank" title=""><BlogSky:LinkBox Title /></a><br></BlogSky:LinkBox LinkBoxes> </div><div class="sidetitles gradient">
<a href="Http://www.ThemeStudio.BlogSky.com" target="_blank"><strong>مترجم قالب</strong></a>
</div>
<div class="sidebody alpha">
� <a href="/dailylink.bs?go=http%3A%2F%2Fwww%2Egoogle%2Ecom&id=1" target="_blank" class="links">لینک</a><br />
</div>
<br /><br>


<div class="sidetitles gradient">
-
</div>
<div class="sidebody alpha">
- <a href="/category/cat-1/" class="links">موضوع</a>(0)<br />
</div>

<div class="sidetitles gradient">
			-
</div>
<div class="sidebody alpha">
<a href="http://www.hamed-bd.com/template-builder/" target="_blank"><img src="http://www.hamed-bd.com/template-builder/logo.gif" width="88" height="39" title="???? ??? ??????" style="border:1px dashed darkblue;"></a>
<br>
<span style="font-size:7pt;;">-.</span>
<br><br>
<span style="font-family:courier new;">powered by<br>
			<a href="http://persianblog.ir" class="links" target="_blank">persianblog.ir</a><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">online template builder</a>
</span>
</div>

</div>
<div class="main">

</div>
	</div>
<hr color="#999999" width="300px">-</a> -<br>
�2008 all rights reserved.<br><br>
<a href="http://hamed-bd.com/template-builder" class="links" target="_blank">build your own template!</a>
</center>
</div>
</body>